Skip to main content

Edukacja prawna. Pomoc pokrzywdzonym – wypadki drogowe.

O ile chodzi pomoc poszkodowanym charakterystyczną sytuację rodzą zdarzenia drogowe: wypadki i kolizje.

Uczestnik ruchu drogowego – odpowiedzialność

KAŻDY! uczestnik ruchu drogowego:

 • prowadzący pojazd,
 • pasażerowie,
 • piesi
 • i inni uczestnicy ruchu

mają obowiązek nieść pomoc w sytuacji bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia czy ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Jest to taki sam obowiązek, jaki  dotyczy innych sytuacji życia codziennego, w których zdrowie czy życie ludzkie jest zagrożone. Inaczej rzecz ujmując wszyscy musimy udzielić pomocy, w przeciwnym razie możemy narazić się na odpowiedzialność karną.

Prowadzący pojazd - obowiązki

W pierwszej kolejności podkreślić należy, że prowadzący pojazd ma obowiązek pomocy poszkodowanemu zdarzeniem drogowym, nawet wówczas, gdy stan poszkodowanego nie jest poważny, nie ma bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia czy ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Nadto przepisy ruchu drogowego zobowiązują osobę prowadzącą pojazd, jako osobę odpowiednio wyszkloną do określonego zachowania się w sytuacji nastąpienia zdarzenia drogowego.

Kierujący pojazdem ma obowiązek:

 • zatrzymać pojazd,
 • zadbać o bezpieczeństwo własne i bezpieczeństwo ruchu w miejscu zdarzenia,
 • udzielić pomocy ofiarom wypadku,
 • wezwać pogotowie i Policję – zadzwonić pod 112 i wykonywać polecenia operatora
 • podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku;
 • usunąć pojazd z drogi, żeby nie tamował ruchu—jeżeli nie ma zabitych albo ranny, jeżeli są nie wolno tego robić,
 • nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku,
 • pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pomocy (Policji, pogotowia) wymaga oddalenia się - niezwłocznie powrócić na miejsce zdarzenia.

WAŻNE: W trakcie rozmowy z operatorem 112 wysyłana jest pomoc, dlatego należy zachować spokój, nie popędzać operatora, ale odpowiadać na wszystkie jego pytania, bo właściwa ocena sytuacji może uratować życie albo zdrowie poszkodowanych.

Konsekwencje dla prowadzącego pojazd

Odpowiedzialność prowadzącego pojazd uzależniona będzie od tego czy doszło do kolizji – (wykroczenia drogowego) czy wypadku (przestępstwa). Różnica w tych dwóch zdarzeniach zależy zasadniczo od skutków dla życia i zdrowia osób.  

Kolizja drogowa – zwykle jest to zdarzenie, w którym dochodzi do uszkodzenia pojazdów, zaś pokrzywdzony doznaje tylko lekkiego uszczerbku na zdrowiu – tzn. „skutek poniżej dni 7.” Skutek ten ocenia lekarz. W takiej sytuacji gdy, prowadzący pojazd, również sprawca zdarzenia, nie udzielił pomocy poszkodowanemu, odpowie za wykroczenie drogowe (art. 93 kodeksu wykroczeń). Grozi za to:

 • kara aresztu,
 • grzywna oraz
 • zakaz prowadzenia pojazdów.

Wypadek drogowy – ma miejsce, gdy pokrzywdzony doznał poważniejszych obrażeń (średniego albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu), istnieje konieczność niezwłocznej pomocy lekarskiej, życie jest zagrożone. Sprawca wypadku drogowego odpowiada za przestępstwa:

 • spowodowania wypadku drogowego - art. 177 kodeksu karnego,
 • przestępstwa nieudzielania pomocy poszkodowanym art. 162 kodeksu karnego,
 • gdy sprawca zbiegnie z miejsca zdarzenia drogowego, jego kara będzie zaostrzona ( art. 178 kodeksu karnego).

Niezależnie od odpowiedzialności karnej prowadzącemu pojazd sprawcy zdarzenia drogowego może grozić odpowiedzialność cywilna – odszkodowawcza tzn. obowiązek naprawienia szkody związanej z kolizją czy wypadkiem drogowym.

 

Publikacja odzwierciedla opinię autora, NIW-CRSO nie jest odpowiedzialne za sposób wykorzystania zawartych w nich informacji.


Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Wschodnich w ramach projektu pn: „Sprawna organizacja, sprawne działania” finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033.