Skip to main content

RODO

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwane dalej RODO informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest:
Stowarzyszenie Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie, 22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36, REGON: 381302154, NIP: 9191830957, KRS: 0000740154

2. Osoba której dane dotyczą ma prawo:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,
  • żądania sprostowania ( poprawienia albo uzupełnienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, o ile dane przetwarzane są  na podstawie zgody i nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia przepisów w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych --osobowych ochrony danych osobowych,
  • uzyskać uzasadnienie, jeżeli odmówimy żądaniu w zakresie danych osobowych,
  • celem realizacji praw powyższych prosimy o kontakt: listowny albo mailem – dane jak w pkt 1,

3. Czas przetwarzania danych - do chwili zakończenia realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w  szczególności przez okres wynikający z przepisów, na podstawie których realizujemy Nasze obowiązki prawne,

4. Podstawa prawna i cele przetwarzania - art. 6 ust.1 lit. b) RODO, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO,  art. 6 ust. 1 lit a) RODO,  art. 6 ust. 1 lit f) RODO - w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji umowy oraz związanych z nią obowiązków w tym: z zakresu prawa podatkowego oraz w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów w szczególności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Stowarzyszenia oraz ich infrastruktury technicznej i organizacyjnej;

5.  Kategoria danych przetwarzanych: imię i nazwisko, nazwa, PESEL albo datę urodzenia, NIP, REGON, adres zamieszkania (adres do korespondencji), nr telefonu, adres email, numer rachunku bankowego, inne o ile są niezbędne do realizacji umowy;

6. Odbiorcy danych: wyłącznie podmioty wykonujące na Naszą rzecz usługi konieczne ze względów organizacyjno-technicznych (np. dostawcy usług informatycznych, biuro rachunkowe, kancelarie prawne, firmy kurierskie) oraz organy, podmioty i instytucje w zakresie ich kompetencji,

7. Podanie danych osobowych jest:

  • wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe – w zakresie danych wymaganych przez prawo podatkowe,
  • dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy albo świadczeń statutowych– niepodanie wymaganych danych skutkować będzie odmową zawarcia umowy albo świadczeń,

8. Przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej - dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

9.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie (art. 22 ust. 1 i 4 RODO) - przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

10. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami zachowania tajemnicy zawodowej ( adwokata i radcy prawnego), w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Dostęp do danych mają wyłącznie osoby pisemnie upoważnione albo uprawnione na podstawie pisemnych umów o przetwarzanie danych osobowych.