Skip to main content

BIULETYN NR 10: Pouczenie w ostatecznej decyzji na podstawie art. 127 § 1a kpa

Pouczenie w ostatecznej decyzji na podstawie art. 127 § 1a kpa. Zgodnie z art. 127 § 1a kpa:  Decyzja wydana w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, jest ostateczna.  Przepis ten został wprowadzony ustawą z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych i wszedł w życie w dniu 12 maja 2023 r. Głównym celem wprowadzenia tej normy, było usprawnienie i uproszczenie postępowania w taki sposób, żeby strona nie musiała oczekiwać na stan ostateczności decyzji,...

Czytaj więcej

BIULETYN NR 9: Dodatek węglowy dla gospodarstw z jednym adresem

Dodatek węglowy dla gospodarstw z jednym adresem - zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym od 3 listopada 2022 roku. W związku z wejściem w życie w dniu 3 listopada 2022 roku ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022 roku (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) wprowadzającą zmiany w ustawie o dodatku węglowym (zwanej dalej ustawą) pojawiło się szereg zapytań i wątpliwości związanych ze stosowaniem ustawy przez Gminy. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkiwało...

Czytaj więcej

BIULETYN NR 8: Nowe uprawnienia dyrektorów szkół w zakresie stosowania środków oddziaływania wychowawczego

Od dnia 01 września 2022 roku weszła w życie ustawa z  dnia 9 czerwca 2022 roku o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. z 2022 r. poz. 1700) pozwalająca dyrektorom szkół „karać” uczniów wykazujących przejawy demoralizacji lub dopuszczających się  czynu karalnego. Temat ten wywołuje w środowisku zarówno pedagogów, jak i prawników dyskusje. Zgodnie z art. 4 ust. 4 wprowadzonej ustawy: „W przypadku gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu karalnego na terenie szkoły lub w związku z realizacją obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, dyrektor tej...

Czytaj więcej

BIULETYN NR 7: Wydatkowanie środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zgodnie z art. 16 ustawy kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141, ze zm.) pracodawca, stosownie do swoich możliwości i warunków, powinien zaspokajać bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników. Zasady tworzenia i funkcjonowania zakładowego określają, zaś przepisy ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43, poz. 163, ze zm.). Przyjmuje się, że ZFŚS jest instytucją prawną, której celem jest łagodzenie różnic w poziomie życia pracowników i ich rodzin oraz emerytów i rencistów ( tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 sierpnia...

Czytaj więcej

BIULETYN NR 5: Termin załatwienia sprawy, zarzut bezczynności i przewlekłości.

Zgodnie z zasadami kodeksu postępowania administracyjnego w szczególności zasadą szybkości i prostoty określoną w art. 12 kpa: „Organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia, zaś sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji i wyjaśnień powinny być załatwione niezwłocznie. Uszczegółowienie tej zasady znajduje swój wyraz w treści art. 35 kpa.

Czytaj więcej

BIULETYN NR 4: Czy trwały zarząd wyklucza możliwość ubiegania się o środki...

Czy trwały zarząd wyklucza możliwość ubiegania się o środki z  Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja trzecia- PGR  ? Z uwagi na trwające nabory wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja trzecia- PGR  otrzymujemy zapytania, czy gmina może złożyć wniosek na inwestycję np. rozbudowa i modernizacja biblioteki na tzw. terenach popegieerowskich, w sytuacji gdy nieruchomość oddana jest w trwały zarząd.

Czytaj więcej

BIULETYN NR 3: Czy organ administracyjny musi zrobić kserokopię akt na własny koszt?

Czy organ administracyjny musi zrobić kserokopię akt na własny koszt? Prawo strony do dostępu do akt postępowania administracyjnego (art. 73 § 1 kpa ).  Zgodnie z art. 73 kpa § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. § 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu. (…) § 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione...

Czytaj więcej

BIULETYN NR 2: Zasady zaliczania pracy w rolnictwie do stażu pracy. 

Zasady zaliczania pracy w rolnictwie do stażu pracy.  Od długości stażu pracy zależy przyznanie i wysokość niektórych świadczeń pracowniczych, a mianowicie nagrody jubileuszowej czy dodatku za wieloletnią pracę. Do stażu pracowniczego zalicza się nie tylko okresy pozostawania w stosunku pracy, ale także inne okresy, w tym m.inn. pracę w gospodarstwie rolnym. Poniżej wskazano, jakie warunki muszą być spełnione, aby pracodawca mógł zaliczyć do stażu pracy przypadające po dniu 31 grudnia 1982 roku okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika.

Czytaj więcej