Skip to main content

BIULETYN NR 10: Pouczenie w ostatecznej decyzji na podstawie art. 127 § 1a kpa

Pouczenie w ostatecznej decyzji na podstawie art. 127 § 1a kpa.

Zgodnie z art. 127 § 1a kpa:  Decyzja wydana w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, jest ostateczna.

 Przepis ten został wprowadzony ustawą z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych i wszedł w życie w dniu 12 maja 2023 r.

Głównym celem wprowadzenia tej normy, było usprawnienie i uproszczenie postępowania w taki sposób, żeby strona nie musiała oczekiwać na stan ostateczności decyzji, w sytuacji, gdy decyzja uwzględnia w całości żądanie strony i co do zasady nikt nie ma powodu do jej skarżenia.  W związku z tym decyzja taka nie tylko nie wymaga uzasadnienia, ale również w dacie wydania staje się ostateczna.

Jest to wyjątek od zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego. Na decyzję nie przysługuje odwołanie do organu administracji publicznej wyższego stopnia.

Jednakże, pamiętać należy o tym, że każdy, kto ma w tym interes prawny może wnieść w terminie 30 dni skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zgodnie z treścią art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002 Nr 153, poz. 1270, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1634) skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia czyli w sytuacji, gdy stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak: zażalenie, odwołanie lub ponaglenie, przewidziany w ustawie.

Na okoliczność tą zwrócono również uwagę w uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych – Druk nr 2628. Przyjęto, że wprawdzie stronie nie będzie przysługiwać od decyzji odwołanie do organu administracyjnego, ale  „(…) strona nadal będzie miała możliwość doprowadzenia do uchylenia takiej decyzji na drodze sądowoadministracyjnej.” Inaczej rzecz ujmując strona będzie miała prawo złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, co oznacza konieczność pouczenia takiego, jak winien udzielić organ odwoławczy (wyższego stopnia).

Treść pouczenia
W pouczeniu ostatecznej decyzji organu pierwszej instancji, uwzględniającej w całości żądanie strony, co do której odstąpiono od uzasadnienia,  powinny znaleźć się, zgodnie z art. 107 § 1 pkt 9) kpa pouczenie o:

  1. dopuszczalności wniesienia skargi do sądu administracyjnego, ze wskazaniem sądu właściwego oraz sposobu i terminu wniesienia skargi,
  2. wysokości wpisu od skargi jeżeli mają one charakter stały, albo o podstawie do wyliczenia wpisu o charakterze stosunkowym, a także
  3. możliwości ubiegania się przez stronę o przyznanie prawa pomocy.

Równocześnie brak jest podstaw do pouczenia, w trybie art. 127a kpa o prawie do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania i jego skutkach, bowiem odwołanie, z uwagi na fakt, że decyzja jest ostateczna nie przysługuje, a w związku z tym nie ma zastosowania prawo zrzeczenia się czegoś co nie istnieje.

adwokatka Magdalena Kusik-Balicka

Stowarzyszenie Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie

www.stowarzyszeniesiw.pl

 

we współpracy z:

 Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36, 20-830 Lublin, ul. Pszowian 23

www.dabekkusik.pl